Čoskoro

Vyžarované rovnice


Sledujte rovnice:

x4 - 13x2 + 36 = 0

9x4 - 13x2 + 4 = 0

x4 - 5x2 + 6 = 0

Všimnite si, že prvými členmi sú polynómy 4. stupňa v premennej x, ktoré majú výraz v x4, výraz v x2 a konštantný termín. Ostatní členovia sú neplatní.

Tieto rovnice nazývame štvorcové rovnice.

To znamená, že rovnica s premennou x je každá rovnica tvaru:

sekera4 + bx2 + c = 0

Príklady:

x4 - 5x2 + 4 = 0

x4 - 8x2 = 0

3x4 - 27 = 0

Pozor!

Nižšie uvedené rovnice nie sú pretože v štvorcovej rovnici má premenná x iba párne exponenty.

x4 - 2x3 + x2 + 1 = 0
6x4 + 2x3 - 2x = 0
x4 - 3x = 0

Ďalej: Riešenie rovnice s chybami