Komentáre

Relatívne polohy dvoch rovín


Zohľadňujeme nasledujúce situácie:

a) náhodné alebo rovnaké plány

b) plány konkurencie alebo sušenia

Dve lietadlá, sú súbežné, keď je ich priesečníkom jedna priamka:


c) rovnobežné roviny

Dve lietadlá, , sú rovnobežné, keď je ich priesečník prázdny:


Kolmosť medzi rovinami

Dve lietadlá, , sú kolmé, iba vtedy, ak existuje priamka jednej, ktorá je kolmá na druhú:


Poznámka: Existujú nekonečné roviny kolmé na danú rovinu; tieto roviny môžu byť navzájom rovnobežné alebo secanné.

Ďalšie: Ortogonálna projekcia