Čoskoro

Súhrn série


Test divergencie alebo n-té obdobie
séria:
Konvergencia alebo divergencia: Rozdiely, ak
Komentáre: Nič sa nedá povedať, ak


Test geometrických radov
séria:
Konvergencia alebo divergencia:
* zbližovať sa a mať súčet ak | r | <1.

* rozchádza sa, ak | r | 1

Poznámky: Vhodné pre porovnávacie testy


Test série P
séria:
Konvergencia alebo divergencia:
* konvergovať, ak p> 1
* rozchádza sa, ak s 1

Poznámky: Vhodné pre porovnávacie testy


Limitný porovnávací test
séria: a ,n > 0, bn > 0

Konvergencia alebo divergencia:
* Ak , , potom sa obe série zbiehajú alebo sa od seba líšia.

* Ak a zbližovať sa Converge.

* Ak a potom sa rozchádza rozbiehajú.

Komentáre: Porovnávacia séria , je zvyčajne geometrická séria alebo séria p.

Ak chcete nájsť bn, iba podmienkyn ktoré majú najväčší účinok.


Leibnizov test
Séria: ALTERNATE
,n > 0
Konvergencia alebo divergencia:
Konverzia, ak:

*

* Séria modulov klesá.

Poznámky: Uplatniteľné iba do striedajúcich sa sérií. Ak je prvá položka nepravdivá, použije sa test divergencie.