Podrobne

Podobnosť mnohouholníka


úvod

Sledujte čísla:

Obrázok A

Obrázok B

Obrázok C

Predstavujú obdĺžniky s rôznymi mierkami. Všimnite si, že tri obdĺžniky majú rovnaký tvar, ale rôzne veľkosti. Hovoríme, že sú podobné čísla.

Na týchto obrázkoch môžeme identifikovať:
AB - vzdialenosť medzi a B (dĺžka obdĺžnika).
CD - vzdialenosť medzi C a D (šírka obdĺžnika).
- ostré uhly tvorené segmentmi .

Meracie úsečky a a uhly () údajov, môžeme usporiadať nasledujúcu tabuľku:

m ()m ()uhol
Obr3,9 cm1,3 cm= 90º
Obr. B4,5 cm1,5 cm= 90º
Obr6,0 cm2,0 cm= 90º

Všimnite si, že:

  • Zodpovedajúce uhly na troch obrázkoch majú rovnaké merania;
  • Merania zodpovedajúcich segmentov sú proporcionálne;

Z tohto príkladu môžeme vyvodiť záver, že dve alebo viac čísiel sú podobné geometrie, keď:

  • príslušné uhly majú rovnaké merania;

  • merania zodpovedajúcich segmentov sú proporcionálne;

  • Prvky obrázkov sú bežné.

Ďalšie príklady Podobné čísla:

Rovnaké tvary a rôzne veľkosti

Ďalšie: Podobné polygóny